Publicaties

een

verrassend

klinkende

bijbelse

e t h i e k

Albert Karel van Kooij

(waarin opgenomen “Ethische Oefeningen voor het leerhuis en daar buiten” uit 2014)

Gegevens:
Uitgegeven in eigen beheer
isbn / ean nr: 978-90-831308-0-4
Omvang: 450 bladzijden
Prijs: 28,50 euro + verzendkosten te bestellen via E-mail: akk@xs4all.nl

Hoe het bijbelse taaleigen onze ethiek oriënteert.
Van zondag naar sabbath in zeven hoofdstukken:
1.Pasen als een ethische keuze voor synagoge en kerk: het feest van leven.
2.De Hebreeuwse en de Griekse bijbelteksten; de tien woorden.
3.ballingschap en diaspora: ontmanteld leven, de paradox van de humaniteit.
4.Zalving: de ethiek van de liturgie, de heiliging van de Naam.
5.Geroepen om verhoudingen utopisch bij te stellen, machtigen i.p.v. heersen.
6.Vieren en doen: naar een praktijk van spelend leven en leven bij sterven.
7.Sabbath: verstilling als overgang naar de achtste dag.

“Bijbelse ethiek begint bij de verhouding tot de Joodse synagoge.”

“Historisch is alleen het ontstaan  van de bijbelse teksten  verifieerbaar, en wel  in het tijdvak tussen 500 v. Chr en 150 na Chr.Wat betekent dat?”

“Ontmanteld leven is de kern van ballingschap en diaspora, het kenmerkt de geschiedenis van synagoge en had die van de  kerken moeten kenmerken. “

“De zalving is het symbool voor een tweeledig ethisch menselijk bestaan: liturgisch en maatschappelijk”

“De enige bijbelse gemeenschapsstructuur is die van de saamhorigheid:  het horen van de roep  die uitgaat van de wijze waarop  de verhoudingen worden beschreven – tussen de mensen en tussen hen en al wat er leeft.”

“Het vieren van de liturgie ofwel van de kerkelijke feesttijden leidt naar een praktijk van gerechtigheid en vrede – of de liturgie wordt in de viering bedorven.”

“Sabbath valt op zaterdag. Sabbath vieren is verstillen.

Op de sabbath volgt de achtste dag als aanduiding van spelend leven”.


Albert K. van Kooij

EEN ONTMOETINGSGELEGENHEID GEZOCHT

Met Simson bij de Filistijnen
Shaker Publishing, Maastricht 2003
isbn 90-423-0225-9

In deze studie staat de uitleg van Richteren 13-26 centraal; daar staat de geschiedenis van Simson, de twaalfde en laatste richter.
In dat verband komen achtereenvolgens aan de orde:
• de verhouding tussen mannen en vrouwen, zowel in de bijbelse tijden als in de moderne tijd;
• de problematiek van het vertalen en interpreteren van oude teksten in het algemeen en van die van het Oude Testament in het bijzonder;
• de verhouding van het Griekse Nieuwe Testament tot deze Hebreeuwse teksten;
• en tenslotte de gevolgen van de postmoderne discussies voor de lezers van vandaag.

Simson was nazireeër vanaf zijn geboorte tot zijn sterven. Maar: gedroeg hij zich ook als een nazireeër?Liet hij zich in de omgang met de vrouwen uit Timna, uit Gaza enuit het beekdal van de Sorek leiden door waarachtige liefde? Liet hij in leven wie slaags met hem raakte? Stelde hij israël de regel van de Torah?
Zowel de Christelijke als de Joodse uitlegtraditie antwoordt op deze vragenontkennend. De hebreeuwse tekst kan echter anders uitgelegd worden en dat laat dit onderzoek zien.

Tenslotte wordt in deze publicatie een uitvoerige verantwoording gegeven van de manier waarop de bijbelse tekst van Richteren 13-16 is vertaald.


Bert van Kooij
Kees van de Neut
Leo van Oudheusden
Henk Stolk

NAAR JHWH DIE-VAN-ISRAËL

een onderzoek van Psalm 25
Shaker Publishing, Maastricht 2007
isbn 978-90-423-0314-0
Deel I van dit boek geeft naast de klassieke Statenvertaling een weergave in ongebruikelijk Nederlands, waarbij nauwelijks ‘rekening’ is gehouden met deze ontvangende taal. In deel II worden 13 bijbelse kernwoorden uit deze psalm uitvoerig besproken. Leg deze vertaling eens naast een ‘gewone’ vertaling, loop de routes van deze kernwoorden eens mee en wordt er bijbel-wijzer van. Eruit willen leven is en blijft ieder eigen keuze.


Albert K.van Kooij

JONA ben ik een HEBREEËR

Het boek opent met 15 stellingen. Daarna wordt de vertaalgeschiedenis nagegaan aan de hand van een reeks oude en moderne vertalingen. Daarna volgen belangrijke hoodstukken uit de receptiegeschiedenis, inclusief de islam.
Dan volgt de uitleg van het boek Jona, waarbij de discussie met moderne uitleggers wordt aangegaan en in het bijzonder de visie van Prof. Dr K.H. Miskotte aan de orde komt. Tenslotte wordt de plaats van Jona in het Nieuwe Testament besproken.

In een supplement (Band II) staan excursen over Nineve, de cultuurkloof en het monotheïsme en worden de belangrijkste kernwoorden uit de Hebreeuwse tekst lexicologisch onderzocht.

Uitgangspunt is, dat dit prachtige profetische verhaal verstaan moet worden vanuit de situatie van de Joodse diaspora. Dan is de Jona van dit verhaal, geen deserterende ongehoorzame antiheld, maar degene die zicht heeft en geeft op de vraag of OF en zoja HOE de Joodse gemeenschappen in de diverse machtscentra van de wereldimperia, behalve hun godsdienstige identiteit, ook een hun profetische opdracht in de wereld gestalte kunnen geven.


Albert K.van Kooij

HET GRAF VAN DELILAH
EEN TONEELSTUK IN VIER BEDRIJVEN

In eigen beheer, Peize 2017

(Kopie bestelbaar via E-mail: akk@xs4all.nl)

1e bedrijf:

BIJ HET GRAF VAN DELILAH

solospel van één actrice in de rollen van: een Hebreeuwse vrouw uit het moderne Jeruzalem;
Delilah;
een Nederlandse vrouw, die acteert;
een hedendaagse docent kunstgeschiedenis;
een toeschouwer uit de zaal.

2e bedrijf:

BIJ HET OPEN GRAF

spel van drie actrices en een mannenkoor;
met gezongen gedeelten en een ballade over de geschiedenis van Simson.

3e bedrijf:

DE SCHENDING VAN – HET GRAF VAN – DELILAH

spel voor vier actrices en meerdere mannengroepen: toeristen, zakenlui, geestelijken, politici, rechters, advocaten, miljonairs: dronken.
Het toeschouwerspubliek wordt medespeler; de zaal wordt toneel; de ‘straat’ komt binnen.
Tegen de achtergrond van de piëta van Michelangelo zit de moeder van Simson met haar gestorven zoon.
Tot slot staat daar Delilah met het afgeknipte haar van Simson.

4e bedrijf:

DE SCHRIJVER

solospel door de actrice van het eerste bedrijf.
Aan het einde een uitnodiging aan de zaal om mee te praten over de betekenis van dit beroemde bijbelverhaal over SIMSON.