Kort commentaar bij het nieuws

13-10-2021

Onder de titel: “Dit boek is nu voor iedereen” presenteerde het Nederlands
Vlaamse Bijbelgenootschap de herziening van de “Nieuwe Bijbel
Vertaling” van 2004, de NBV21

Commentaar:

Het grootste deel van de bijbel, namelijk het Oude Testament is uitdrukkelijk geadresseerd aan de Joodse synagogale gemeenschap. Dat deel is geschreven in een Hebreeuws van 2500 jaar geleden. Niet Joden mogen er kennis van nemen. HOE bindt de NBV(21) de Nederlandse lezer van de 21e eeuw dat op het hart?

Het kleinere deel van de bijbel, namelijk het Nieuwe Testament, is uitdrukkelijk geschreven door Judeeërs (Joden) in het Grieks om mede-Joden en belangstellende niet Joodse synagogebezoekers te boodschappen DAT en HOE Rabbi Jezus van Nazareth de Messias, de Christos, van Israël is en daarom de bevrijder van niet Joden is. HOE bindt de NBV(21) dat de Nederlandse lezer van 2021 op het hart?

De bijbel WAS geen boek voor iedereen, zeker het Oude Testament niet, maar ook het Nieuwe Testament niet. Maar iedereen mag er in lezen. Wie dat eerlijk doet, komt uit bij de Joodse synagoge en bij het vroege Joodse Christendom. Gaan de vertalers van de NBV(21) hun lezers DAARIN voor?    

De hele oorspronkelijk Hebreeuwse en Griekse bijbeltekst ademt een werkelijkheidsbeleving en een lichaamsbeleving die ons volkomen vreemd zijn geworden. Waar blijkt die verstaanskloof in de NBV(21)? Als moderne lezers nergens op die verstaanskloof gewezen worden, vervallen zij van het ene misverstand in het andere.   

Gelukkig noemt het NVBG hun uitgave wel een ‘ver-taling’. Maar de tekst leest niet als een vertaling. Bijna alle schrijnende praktijken van minachting en misbruik van mensen (vrouwenonderdrukking, Jodenhaat, kinderen slaan, slaven houden, homohaat), van dieren en van de natuur konden – soms eeuwenlang – verdedigd, ja aangemoedigd worden door bijbelteksten-in-vertaling(!). Dat kan met de NBV21 in de hand nog steeds, omdat noch het Hebreeuwse / Griekse taaleigen noch de culturele verstaanskloof in deze nieuwe uitgaven in de vertaling zelf worden verwerkt. De gebruikte vertaalMETHODE laat dat niet toe. 

Wie een vernederlandsing van de Hebreeuwse en Griekse teksten zoekt, die de lezers op die verstaanskloof zicht geeft en die hen de geur van de beide brontalen doet ondergaan, zij verwezen naar de website De Vertaalbijbel (www.vertaalbijbel.nl). 

De NBV(21) nodigt niet uit om naar de betekenis van de bronteksten te ZOEKEN, laat staan om er samen met anderen naar te zoeken. Hopelijk verspert deze NBV(21) lezers niet de weg naar een eigen (gezamenlijke) zoektocht. De vernederlandsing in de VERTAALBIJBEL (zie de website) dwingt bijna om te gaan zoeken. Die ver-taling is dan ook het resultaat van een andere vertaalmethode.

Bert van Kooij.