Woordenlijst – L

ABDEGKHIJLMNOPRSTUVWZ
Land

Hebreeuws: AèRèTs, ook land in het algemeen, waar meestal “aarde” voor gekozen wordt. Land is net zo de aanduiding van de wereld, als het woord “aarde” dat is. Maar “land” duidt ook op het concrete stuk land waar iemand woont of waarop iemand staat. Die noties dienen ook in een vertaling samen te vallen. Grieks: gè, dat we kennen in: geo-logie, geo-grafie, etc. Ook in dit Griekse woord vallen het concrete en het algemene bewoonde land samen.

Later, laat-achter, westenlaat

Hebr. AáChàR, afgeleid van een werkwoord, dat “laat/later komen” of “zich verlaten” betekent. Het kan ook het Westen aanduiden, dat is immers het “latere”. Maar met deze woorden wordt ook uitgedrukt, wat in het Nederlands met “achter” zou worden weergeven. Maar ook wat achter-aan komt is eigenlijk “later” : in het Hebreeuws overheerst de tijdsaanduiding. Dit Hebreeuwse woord wordt in het NT vertaald met het Griekse eschatos, dat letterlijk laatste betekent. Vanuit de Hebreeuwse achtergrond gezien, gaat het in dit Griekse woord dus eigenlijk om het “latere”, wat later komt”. Het gaat niet om het extreme, maar om het volgende.

Leegte: inbrengleegte

De vertaling van het Griekse woord erèmos, dat in het NT en de LXX vaak met “woestijn” of “wildernis” wordt vertaald; in die teksten is het de vertaling van het Hebreeuwse woord MiDeBáR, dat wij met “inbrengveld” vertalen(zie woordenlijst). Het Griekse woord erèmos betekent “leeg”, “leegte” en het daarmee samenhangende werkwoord erèmoöo “leeg maken”, “ontledigen”. Als het om de woestijn gaat vertalen we daarom met “inbrengleegte”.

Lichaamziel

Hebreeuws: NèPhèSh. Meestal wordt dit woord met “ziel” vertaald. Maar in veel teksten blijkt het ook (delen van) het lichaam te kunnen aanduiden. In meerdere teksten van Leviticus blijkt, dat wat wij “ziel” noemen “lichamelijk” is; zo wordt b.v. het bloed gelijk gesteld aan de ziel. Het gaat om de gehele sterfelijke mens, en eigenlijk om alle sterfelijk leven, dat geen plant is. Dat heeft er op de vertaling “lichaamziel” gebracht.

Lijnaderen

Hebr. QáRàB: in dit werkwoord klinkt het zelfst.naamwoord QèRèB door, dat meestal met “innerlijk” wordt vertaald, maar eerder “lijf” betekent.

Te Loor gaan/raken

Het is de vertaling van het Hebreeuwse woord AáBàD en van het Griekse woord “apollumi”.