Woordenlijst – I

ABDEGKHIJLMNOPRSTUVWZ
Inboorbaar

Hebreeuws: NeQáBáH. Het wordt meestal met “vrouwelijk” vertaald. Maar het is afgeleid van een werkwoord, dat het beste met “inboren” kan worden vertaald. Net als bij het woord voor “mannelijk”, nl. “aanhaker”, duidt ook dit op het vrouwelijk geslachtsdeel.

Inbracht

Hebreeuws: DèBèR; dit woord wordt meestal met ‘pest’vertaald, maar het is afgeleid van hetzelfde stamwoord als bv. DáBháR; dat vertalen we met ‘inbreng’. Beide woorden behoren bij een werkwoord, dat (in de Pi’eelvervoeging) meestal met ‘spreken’wordt vertaald, maar in het Hebreeuws geen onomatopé is zoals het Nederlandse spreken wel is. Het Hebreeuwse woord heeft met ‘drijven’ of ‘brengen’ te maken. In het Nederlands kunnen we zeggen, dat iemand iets in te brengen en dan bedoelen we ‘zeggen’. Zo kan het ook in het Hebreeuws gegaan zijn. Daarom kiezen we dat als vertaling van het Hebreeuws. Bovendien wordt dan duidelijk dat het niet zomaar een synoniem is van dat veel gebruikte Hebreeuwse woord AMàR, dat wel heel goed met ‘zeggen’kan worden vertaald.

Inbrengplaats

Dit Hebreeuwse woord (DeBieJR) meestal vertaald met ‘binnenste’(zo ook door P.Oussoren in de Naardense Bijbel), maar het is afleidbaar (en waarschijnlijk ook werkelijk afgeleid) van het Hebreeuwse werkwoord DiBBéR, dat in deze vertaling niet met ‘spreken’ wordt vertaald maar met ‘inbrengen’; het is geen synoniem van AáMàR dat ‘zeggen’ betekent! Het werkwoord is ook te herkennen in het bekende zelfstandig naamwoord DáBáR, dat algemeen met ‘woord’ wordt vertaald, maar evenvaak ‘zaak’ of ‘handeling’ betekent. Het wordt hier dan consequent met ‘inbreng’ vertaald. Ook in de Staten- vertaling wordt het hier besproken wordt DeBieJR afgeleid van dit DiBBéR; het wordt heel mooi met ‘aanspraakplaats’ vertaald. Het duidt nl. de donker gehouden centrale plek aan in de tempel (en eerder in de tabernakel) waar alleen de ark, de kist met de twee stenen tabletten staat, met grote betegeningsplaatrzoendeksel’) daarboven, gedragen door de cherubs. Daar ‘brengt in’ die-JHWH-van-Israël wat Hij te ‘zeggen’ heeft bij Mozes. Vandaar de vertaling ‘inbrengplaats’. In het Grieks van de LXX en van het NT is het Griekse woord ‘logos’ vrijwel steeds de vertaling van dit Hebr. woord. Maar ook het Griekse woord rèma’ wordt als vertaling gekozen, dan ligt de nadruk op het ‘woord-karakter’ van het Hebreeuwse DáBáR. We vertalen dan ook ‘inbreng-woord’ of ‘woordinbreng’.

Inbrengveld

Hebr. MiDeBàR, meestal met “woestijn vertaald, maar in dit woord klinkt zeer waarschijnlijk het stamwoord DáBàR door, dat wij met “inbreng” vertalen; de gebruikelijke vertaling is “woord”, maar het wordt dikwijls ook met “zaak”, “aangelegenheid” vertaald. Het is afgeleid van een werkwoord, waarvan de basisbetekenis “brengen” , “drijven” betekent, preciezer: ergens “in brengen”, of “heen drijven”. We kozen voor “in brengen” en vertalen de intensieve vervoegingsvorm van het werkwoord met “inbrengen” en niet met het gebruikelijke “spreken”.

Inklampen

Hebr. GuWR: Het Nederlandse “inklampen” is gevormd naar het bekende woord “aanklampen”, maar volgens dit begrip blijft degene die aanklampt iemand die niet helemaal geaccepteerd is, iemand die niet opgenomen wordt. In het Hebreeuwse woord is dit “klampen” wel de kern, maar het duidt ook aan, dat zo iemand ook echt binnen is. Zo iemand is wel vreemdeling, maar tegelijk gast. Daarom wordt het vaak met “gast en/of vreemdeling” vertaald. Maar daarmee is juist niet de activiteit van de betrokkene beschreven en dat is de inhoud van het Hebreeuwse woord.